Opłaty środowiskowe – obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka akcyjna, sp. z o.o., itp.,)  podlegają rozległym obowiązkom prawnym wynikającym z przepisów Ochrony Środowiska.

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów ww ustawy jest konieczność naliczenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zwane popularnie opłatą środowiskową.

Każdy przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej działalności pojazdy służbowe, maszyny, urządzenia lub kotły zasilane paliwem, np. etylina, ON, gaz ziemny, olej opałowy, a koszt zakupu danego paliwa jest kosztem podatkowym, zobowiązany jest do opracowania (w formie rocznego „Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska„), naliczenia i odprowadzenia tzw. opłaty środowiskowej.

Obowiązujące  przepisy prawa ochrony środowiska wymagają wniesienia opłaty środowiskowej, pod warunkiem, że suma naliczonych opłat środowiskowych w danym roku przekracza kwotę 800 zł. Przepis ten jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności opracowania i przedłożenia właściwemu terytorialnie Urzędowi Marszałkowskiemu sprawozdania o wysokości naliczonej opłaty środowiskowej w formie – wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

Jeśli wspomniana powyżej kwota opłaty środowiskowej – (800 zł) zostanie przekroczona, przedsiębiorca zobowiązany jest nie tylko do złożenia sprawozdania, lecz również do uiszczenia naliczonej kwoty na rachunek właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego.

 Uwaga:
Kwota naliczona na podstawie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska stanowi zobowiązanie podatkowe i podlega egzekucji w trybie Kodeksu Karno-Skarbowego. Zobowiązanie to jest wymagalne w okresie 5 lat od powstania obowiązku podatkowego tj. od zakończenia danego roku, w którym zakupione paliwo zostało ujęte jako koszt podatkowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

O ile omówiony powyżej wymóg naliczania opłaty środowiskowej dotyczy większości przedsiębiorców, (gdyż prawie każde przedsiębiorstwo eksploatuje samochód służbowy), o tyle pozostały katalog opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska dotyczy już ograniczonej grupy przedsiębiorców i naliczany jest w związku z:

  • poborem wód ze środowiska,
  • wprowadzaniem ścieków do wód i gruntów,
  • chowem i hodowlą drobiu,
  • składowaniem odpadów.

 


Zobacz ponadto: