Opłaty Środowiskowe

Sprawozdania i opłaty środowiskowe

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo powinno uwzględniać w swojej działalności wymogi formalne, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych. Jednym z takich wymogów jest obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wystarczy, że w przedsiębiorstwie wykorzystywane są samochody służbowe, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty i złożyć stosowne sprawozdania. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy np. wprowadza do ziemi. Tak samo jest, gdy przedsiębiorca pobiera wodę lub składuje odpady.

W ramach świadczonych usług, BDG Hossa, w imieniu Klienta nalicza następujące opłaty oraz przygotowuje sprawozdania:

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska – zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (kotły grzewcze, procesy produkcyjne, spawanie, malowanie, silniki spalinowe)
  • pobór wody podziemnej i powierzchniowej
  • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • składowanie odpadów
 2. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – sprawozdanie o ilości i rodzaju odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu
 3. Opłaty produktowe:
  • Opakowania:
   • Roczne sprawozdanie o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1)
   • Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2)
   • Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3)
   • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1)
   • Dokumenty niezbędne do otrzymania pomocy de minimis
  • Sprzęt elektryczny:
   • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1)
   • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2)
   • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3)
   • Dokumenty niezbędne do otrzymania pomocy de minimis
 4. Sprawozdania dotyczące baterii i akumulatorów
 5. Raporty do KOBiZE (rejestracja w bazie oraz sporządzanie raportów)

A także:

 • doradzamy w zakresie zmniejszania opłat za korzystanie ze środowiska
 • rozliczamy okresy wcześniejsze
 • prowadzimy postępowania o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Zobacz ponadto: