Stała obsługa

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska tworzą trudny do opanowania gąszcz norm prawnych dotyczących najróżniejszych dziedzin działalności gospodarczej a rosnąca dynamicznie ilość przepisów w tym zakresie wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców, takich jak prowadzenie ewidencji odpadów, naliczanie opłat środowiskowych czy produktowych, przygotowywanie sprawozdań o odpadach opakowaniowych, uzyskanie aktualnych pozwoleń, pomiary, szkolenia…
Oferowana przez BDG HOSSA stała obsługa formalno – prawna polega na przejęciu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych ochrony środowiska a wraz z nimi całej odpowiedzialności prawnej spoczywającej na przedsiębiorcy.

W ramach tej obsługi oferujemy Państwu:

 • Bezpłatny audit środowiskowy w celu określenia wszystkich obowiązków Przedsiębiorcy w tym zakresie
 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych
  o wydanie decyzji  z zakresu ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Nadzór nad prowadzeniem ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
 • Opracowywanie:
  – rocznych sprawozdań o zakresie korzystanie ze środowiska/naliczanie opłat środowiskowych
  – Zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów
  – Sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1,
  – Rocznych sprawozdań OPAK -1, OPAK-2, OPAK-3,
  – Rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1) oraz sprawozdań OŚ-SEE 2, OŚ-SEE 3
 • Stały nadzór nad zmieniającymi się przepisami prawa ochrony środowiska dotyczących działalności Przedsiębiorcy
 • Doradztwo prawne – konsultacje telefoniczne, mailowe, cykliczne spotkania

Korzyści z outsourcingu ochrony środowiska

Dzięki zastosowaniu outsourcingu pracownicy nie są zajęci wypełnianiem obowiązków i wymagań związanych z ochroną środowiska, a w zamian mogą skupić się na podstawowej działalności swojej firmy. Ponadto następuje obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem pracownika na etacie. Nie ma potrzeby delegowania go na szkolenia, kupowania specjalistycznego oprogramowania ani też poświęcania zasobów ludzkich na takie działania jak śledzenie zmian w prawie czy przygotowywanie i składanie raportów do organów ochrony środowiska. Koszty utrzymania stanowiska ponosi dostawca usług outsourcingu. Firma ma również dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, którzy doradzają w różnych aspektach ochrony środowiska, a jednocześnie pewność, że nie będzie musiała płacić kar w razie kontroli inspekcji ochrony środowiska, ze względu na przeniesienie odpowiedzialności na usługodawcę. Dostawca usługi, ze względu na znajomość organizacji, prowadzi analizę ryzyk środowiskowych dla klienta i zarządza nimi na bieżąco w celu minimalizacji wydatków finansowych firmy związanych ze zmianą przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Takie rozwiązanie w przypadku zlecania na zewnątrz jednostkowych zadań wybranym dostawcom jest praktycznie niewykonalne.

 

Zobacz ponadto: