Emisja do powietrza

Prowadzenie działalności polegającej na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych, mogących negatywnie oddziaływać na Środowisko, co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia. Niektóre rodzaje działalności powodujące emisje gazów i pyłów do powietrza o mniejszych skutkach środowiskowych można prowadzić na podstawie zgłoszenia. Decyzje te określają zakres oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także zobowiązują przedsiębiorcę do realizowania licznych obowiązków prawnych.

Substancje szkodliwe mogą być uwalniane do atmosfery z procesów malowania, lakierowania, spawania lub innych procesów produkcyjnych, w wyniku spalania paliw w kotłach grzewczych, podczas przeładunku paliw czy w wyniku chowu lub hodowli zwierząt.

BDG HOSSA oferuje Państwu opracowanie następujących dokumentów:

  • Operatu ochrony powietrza – będącego załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Jest to opracowanie, które charakteryzuje daną instalację pod względem technicznym i technologicznym oraz wykazuje na podstawie obliczeń wielkość emisji gazów lub pyłów do powietrza.
  • Zgłoszenia instalacji powodującej emisję  gazów lub pyłów do powietrza a nie wymagającej pozwolenia

Dodatkowo na życzenie Klienta pomagamy przy opracowaniu:

  • Innych pozwoleń sektorowych z zakresu ochrony środowiska (wodno prawnych, na wytwarzanie odpadów)
  • Sprawozdań z prowadzonych pomiarów emisji
  • Dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłaty środowiskowej i produktowej
  • Sprawozdań środowiskowych – zbiorczych zestawień danych o odpadach, PRTR, raportów do KOBiZE

Zobacz ponadto: