Emisja zanieczyszczeń do powietrza z malarni lub lakierni

Stosowane w procesach malowania lakiery i rozpuszczalniki zawierają rozmaite niebezpieczne substancje np. ksylen, metyloketon, mezytylen, alkohol butylowy, etylobenzen oraz liczne węglowodory aromatyczne. Jeśli emisja tych zanieczyszczeń następuje w sposób zorganizowany (wyciągi, wentylatory) lub w instalacjach do tego przeznaczonych (kabiny malarskie, suszarnie) konieczne będzie:

Pozwolenie emisyjne wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ ochrony środowiska, tj. starostę, prezydenta miasta, marszałka województwa.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na emisję oprócz typowych danych technicznych instalacji powinno zawierać m.in. ocenę wpływu emisji na środowisko naturalne, wykonaną za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz graficzne przedstawienie tych wyników. Wniosek powinien zawierać także dane tj.:

  • lokalizację (położenie) instalacji,
  • dane podmiotu prowadzącego instalacje,
  • tytułu prawny do instalacji,
  • typ instalacji oraz wykorzystywanej technologii,
  • poziom emisji, jak też informacje na temat jej oddziaływania na środowisko we wszystkich warunkach funkcjonowania instalacji,
  • planowane działania podejmowane w celu eliminacji lub ograniczenia emisji,
  • zakres prowadzonego monitoringu emisji.

Pozwolenia emisyjne są zawsze wydawane na czas oznaczony – maksymalnie na dziesięć lat.

UWAGA!

  • Przedsiębiorca, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny.
  • Przedsiębiorca korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ponosi opłatę podwyższoną o 500% za korzystanie ze środowiska.

Dodatkowo prowadzący instalację (lakiernie/malarnie) musi pamiętać o konieczności rozliczenia się za korzystanie ze środowiska, (w tym przypadku) z tytułu emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza. W tym celu należy prowadzić monitoring czasu pracy instalacji malarni/lakierni i gromadzić dane dotyczące ilości i rodzaju zużytych farb i lakierów, gdyż będą one niezbędne do naliczenia opłaty środowiskowej za emisję substancji do powietrza, czyli z tytułu tzw. korzystania ze środowiska.

Należy również pamiętać, że niezależnie od obowiązków prawnych związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza, należy również uregulować w organizacji zasady gospodarowania odpadami, gdyż procesy malowania/lakierowania powodują powstanie znacznych ilości odpadów niebezpiecznych, których wytwarzanie wymaga opracowania i zatwierdzenia Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi.

 

 


Zobacz ponadto: