System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Konsultacje i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy EN ISO 14001:2015

Powszechnie uważa się, że wyroby, niektóre usługi mają ogromny wpływ na środowisko i jego zanieczyszczenie oraz rozmieszczenie i dystrybucję zasobów naturalnych. Tym samym wraz ze wzrostem oddziaływania wyrobów na środowisko wzrasta presja otoczenia dotycząca wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju uwzględniającej zarówno wymagania klienta, biznesu jak i środowiska naturalnego.

System Zarządzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy EN ISO 14001:2015 udostępnia wytyczne pozwalające zarządzać oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej zintegrowane z pozostałą działalnością firmy.

Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji:

 • Obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów,
 • Stymulowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • Nowe możliwości w prowadzeniu interesów,
 • Zwiększenie jakości wyrobu,
 • Zwiększenie efektywności i zapewnienie przewagi konkurencyjnej,
 • Spełnienie wymagań klientów w zakresie posiadania przez firmę certyfikatu systemu środowiskowego

Kluczowe etapy wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego

 • Audit wstępny (zerowy) w organizacji - mający na celu zapoznanie konsultanta z funkcjonowaniem organizacji, występujących procesów, aspektów środowiskowych,
 • Szkolenia pracowników, kierownictwa firmy oraz auditorów wewnętrznych,
 • Opracowanie dokumentacji SZŚ - Księgi Jakości, wymaganych procedur, instrukcji systemowych, formularzy,
 • Wyznaczenie aspektów środowiskowych oraz wyodrębnienie tzw. aspektów znaczących,
 • Opracowanie programu środowiskowego,
 • Opracowanie Polityki Środowiskowej,
 • Wdrożenie w firmie ustanowionych w dokumentacji SZŚ postanowień,
 • Audit wewnętrzny oraz Przegląd Zarządzania Systemu - sprawdzający efektywność funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - jeżeli w trakcie auditów wewnętrznych zostaną wskazane niezgodności,
 • Przygotowanie firmy do certyfikacji,
 • Wybór jednostki certyfikującej,
 • Audit certyfikujący - wykonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, przy udziale konsultanta przygotowującego firmę.

 


Zobacz ponadto: