SZJ ISO 9001

Wymagania dotyczące Systemów Zarządzania Jakością zawarte w normie EN ISO 9001:2015 są ogólne i przeznaczone do stosowania we wszystkich organizacjach, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczany wyrób tzn. wymagania te mogą być zastosowane zarówno w małej, nawet jednoosobowej organizacji jak też w dużej korporacji. Rodzaj oferowanego wyrobu, świadczonej usługi nie odgrywa tu żadnej roli, jednakże kluczowym elementem wpływającym na efektywność zbudowanego Systemu Zarządzania Jakością, jest właściwe zaadaptowanie wymagań normy do indywidualnych potrzeb. organizacji uwzględniającego wymagania organizacji i specyfikę branży są umiejętności i doświadczenie konsultantów uczestniczących w procesie wdrożenia.

Kluczowe etapy wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością:

 • Audit wstępny (zerowy) w organizacji - mający na celu zapoznanie konsultanta z funkcjonowaniem organizacji oraz ocenę stopnia zgodności z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015;
 • Opracowanie dokumentacji SZJ - Księgi Jakości, wymaganych procedur, instrukcji systemowych, formularzy,
 • Szkolenia pracowników, kierownictwa firmy oraz auditorów wewnętrznych,
 • Wdrożenie w firmie ustanowionych w dokumentacji SZJ postanowień,
 • Audit wewnętrzny oraz Przegląd Zarządzania Systemu Jakości - sprawdzający efektywność funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - jeżeli w trakcie auditów wewnętrznych zostaną wskazane niezgodności,
 • Przygotowanie firmy do certyfikacji,
 • Wybór jednostki certyfikującej,
 • Audit certyfikujący - wykonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, przy udziale konsultanta przygotowującego firmę.

Co jest istotne przy wyborze firmy doradczej:

 • Kompetencje merytoryczne oraz praktyczne doświadczenie Konsultanta wdrażającego, w tym znajomość branży,
 • Doświadczenie firmy oraz udzielone referencje przez dotychczasowych Klientów,
 • Czas wdrożenia SZJ - tj. jaki czas przewiduje na wdrożenie systemu (zazwyczaj 6-12 m-cy).
 • Ilość godzin pracy Konsultanta w siedzibie Klienta
 • Elastyczność oraz kompleksowość oferty usług doradczych i szkoleniowych
 • Udział Konsultanta w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Zobacz atuty naszej firmy!

Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji

Korzyści wewnętrzne:

 • Uznanie u klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa - podniesienie wartości firmy w opinii klientów,
 • Spełnienie wymagań klientów w zakresie posiadania przez firmę certyfikatu jakości,
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku,
 • Obiektywne potwierdzenie marki firmy przez niezależną jednostkę certyfikującą,
 • Bardzo dobry element strategii marketingowej - możliwość rozszerzenia rynków zbytu,
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością jest obiektywnym dowodem dopełnienia staranności w przypadkach odpowiedzialności cywilnej za wyrób.

Korzyści zewnętrzne

 • Zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie - włączenie wszystkich pracowników w budowanie jakości,
 • Przejrzystość procesów funkcjonujących w organizacji, uporządkowanie całego obszaru zarządzania firmą i uregulowanie granic zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników,
 • Wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej w zakresie odpowiedzialności, komunikacji wewnętrznej - usprawnienie zarządzania i umożliwienie utrzymania stabilności procesów,
 • Komunikowanie w całej firmie polityki jakości i celi strategicznych - każdy pracownik zna cele firmy i utożsamia się z jej wynikami jakościowymi,
 • Zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości niezgodności - rejestrowanie niezgodności i badanie przyczyn ich powstania oraz wdrażanie działań korygujących,
 • Identyfikacja i monitorowanie wymagań prawnych stawianych organizacji,
 • Zmniejszenie kosztów poprzez wdrażanie pomysłów racjonalizatorskich - wdrażanie działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania potencjalnych niezgodności,
 • System zarządzania jakością generuje dane umożliwiające ciągłe doskonalenie przebiegu procesów i jakości wyrobów.

Zobacz ponadto: