Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Sprawozdania, Opłaty za Korzystanie ze Środowiska i Gospodarka Odpadami

Forma szkolenia:

 • Wykład,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
 • Pracowników odpowiedzialnych za wypełnianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat środowiskowych
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub uregulować swoją wiedzę z tego zakresu

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Program szkolenia:

Część I: Pozwolenia Środowiskowe, Opłaty za korzystanie ze Środowiska:

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze Środowiska
  1. Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
  2. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
  3. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
  4. Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
  5. Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
  6. Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
  7. Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
 2. Pozwolenia i decyzje środowiskowe:
  1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
   • pozwolenia zintegrowane
   • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 3. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska - przykłady praktyczne
  1. Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
  2. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  3. Obowiązujące stawki i formularze w  2018 r.
  4. Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
  5. Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
  6. Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki - wspólne wypełnianie wykazu "krok po kroku"
  7. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
  8. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) - kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE

Część II: Gospodarka Odpadami w praktyce i Baza Danych o Odpadach (BDO):

 1. Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 2. Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 3. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenia
 4. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 5. Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
 6. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 r.
 7. Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
 8. Zasady dotyczące postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 9. Rejestr BDO - kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych. Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO?
 10. Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 11. Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 12. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 13. Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
 14. Opłata produktowa

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
Katowice
Mapa dojazdu

Koszt szkolenia:
600 zł netto

Czas trwania:
7 godz. lekcyjnych