Kurs mailowy: Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Forma szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna,
 • Komplet wzorów sprawozdań i formularzy
 • Komplet wzorcowo wypełnionych dokumentów w sprawozdawczości i ewidencji odpadów.

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Osób odpowiedzialnych za naliczanie opłat za ochronę środowiska
 • Osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Wszystkich zainteresowanych uregulowaniem spraw formalno-prawnych w swoim przedsiębiorstwie

Certyfikat:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
 • Konsultacje z trenerem w formie mailowej.

UWAGA! Możliwość zakupu wybranego modułu szkolenia. Koszt wynosi:
Moduł I - 200 zł/netto
Moduł II - 200 zł/netto
Moduł I i II - 350zł/netto

Data szkolenia:
ZADZWOŃ

Miejsce szkolenia:
cała Polska (e-szkolenie)

Koszt szkolenia:
350 zł netto

Czas trwania:

Program:

Moduł I: Opłaty za korzystanie ze Środowiska:

 1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 3. Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2019 roku
 4. Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
 5. Zwolnienia z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 6. Jak naliczyć opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, samochody służbowe, maszyny robocze,
  emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
 7. Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
 8. Raport KOBiZE
 9. Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
 10. Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki
 11. Ćwiczenia praktyczne w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
 12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Moduł II: Gospodarka odpadami:

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 2. Zezwolenie na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
 3. Organy właściwe do wydawania decyzji
 4. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 5. Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
 6. Podstawowe definicje i pojęcia
 7. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
 8. Hierarchia postępowania z odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 9. Sposoby magazynowania odpadów, przygotowywanie miejsc magazynowania odpadów
 10. Przekazywanie odpadów (odbiorcom, osobom fizycznym) i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
 11. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory wypełnionej karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 12. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka Województwa - wzór sprawozdania
 13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Korzyści uczestnictwa w kursie mailowym:

 • dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu i czasie
 • możliwość kilkukrotnego odtworzenia prezentacji
 • oszczędność czasu i pieniędzy
 • możliwość poszerzenia kompetencji w krótkich czasie bez wychodzenia z domu
 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem

 

Trener:

Szkolenie przygotowane jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska