Jakich danych może żądać pracodawca?

Kwestie zakresu danych pobieranych przez pracodawców zostały uregulowane w art. 22¹ Kodeksu Pracy.

Zgodnie z cytowanym artykułem, pracodawca może żądać podania:

 • imienia (imion) i nazwiska,
 • imion rodziców,
 • daty urodzenia,
 • miejsca zamieszkania (w tym adres do korespondencji),
 • wykształcenia,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo może także żądać podania:

 • imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracowników – ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn. zmianami) określa wzory:

 • Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusza osobowego dla pracownika
 • Umowy o pracę
 • Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 • Wypowiedzenia warunków umowy o pracę
 • Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia