WODA/ ŚCIEKI – operaty wodno-prawne

Korzystanie z wód przez przedsiębiorców ma status „szczególnego” i wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Korzystaniem takim jest m.in. pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ale także odprowadzanie własną kanalizacją burzową wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Brak określenia minimalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń sprawia, że praktycznie każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza ścieki inne niż bytowo – gospodarcze jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

BDG HOSSA oferuje Państwu opracowanie tzw. operatu wodno-prawnego, który jest niezbędnym załącznikiem wniosku o wydanie pozwolenia na:

  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • przerzuty, piętrzenie wody,
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Pamiętaj!

  • Urządzeniem kanalizacyjnym jest zarówno system kanalizacji komunalnej, ale również kanalizacja należąca np. do innych zakładów przemysłowych, a nawet zbiornik bezodpływowy (szambo), z którego ścieki wywożone są do oczyszczenia
  • Pobór wód oraz odprowadzanie ścieków do środowiska podlega obowiązkowi naliczenia i odprowadzenia do urzędu opłaty środowiskowej