SZBiHP PN-ISO 45001:2018

Konsultacje i wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018

Zgodnie z wymaganiami polskiego prawa obowiązek zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy w organizacji spoczywa na pracodawcy. Wysoki poziom BHP w przedsiębiorstwie to efekt właściwej organizacji pracy, stosowanie odpowiednich metod przeciwdziałania zagrożeniom oraz bieżącej analizy i kontroli procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów, w szczególności ograniczenie zagrożeń w miejscu pracy.

 

Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji:

 • zmniejszenie ryzyka występowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy w zakresie BHP oraz jej integracja z innymi obszarami zarządzania,
 • bieżące monitorowanie i spełnienie wymagań prawnych dotyczących bhp,
 • zmniejszenie ilości i uciążliwości wizyt PIP,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bhp,
 • polepszenie pozycji firmy na rynku.

Kluczowe etapy wdrożenia i certyfikacji SZBiHP

 • Audit wstępny (zerowy) w organizacji - mający na celu zapoznanie konsultanta z funkcjonowaniem organizacji, występującymi procesami, stanem bhp w firmie, możliwymi zagrożeniami,
 • Szkolenia pracowników, kierownictwa firmy oraz auditorów wewnętrznych,
 • Opracowanie dokumentacji SZBiHP - Księgi Jakości, wymaganych procedur, instrukcji systemowych, formularzy,
 • Ocena zagrożeń oraz wyznaczenie tzw. zagrożeń znaczących,
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Opracowanie celów i programów dotyczących BHP,
 • Wdrożenie w firmie ustanowionych w dokumentacji SZBiHP postanowień,
 • Audit wewnętrzny oraz Przegląd Zarządzania Systemu - sprawdzający efektywność funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - jeżeli w trakcie auditów wewnętrznych zostaną wskazane niezgodności,
 • Przygotowanie firmy do certyfikacji,
 • Wybór jednostki certyfikującej,
 • Audit certyfikujący - wykonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, przy udziale konsultanta przygotowującego firmę.

 


Zobacz ponadto: