Rola Auditora Wewnętrznego w Systemie Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015

Jednym z podstawowych narzędzi doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji jest systematycznie przeprowadzany audit wewnętrzny.

Skuteczność auditu zależy jednak od zakresu, który powinien być prowadzony jako:

 • Audit wewnętrzny założeń – ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością
 • Audit wewnętrzny wdrożenia ustanowionych wymagań – obiektywne dowody pozyskane z praktyki organizacji potwierdzające zgodność postępowania z przyjętymi standardami w dokumentacji systemu zarządzania, wymaganiami prawnymi, dokumentacją techniczną czy technologiczną
 • Audit wewnętrzny skuteczności realizowanych działań – tzn. czy cele postawione dla danego rozwiązania systemowego zostały osiągnięte

Właściwie prowadzony audit wewnętrzny musi być ukierunkowany na doskonalenie systemu zarządzania, nie zaś na poszukiwaniu niezgodności. Rolą auditora wewnętrznego jest stworzenie atmosfery sprzyjającej zarówno wymianie podstawowych informacji dotyczących systemu jakości, jak również generowaniu rozwiązań poprawiających jego skuteczność lub efektywność. Pożądane efekty prowadzonego procesu auditu wewnętrznego będą osiągnięte jeśli auditor wewnętrzny posiada cechy, umiejętności, uprawnienia adekwatne do złożoności prowadzonego auditu wewnętrznego.

Podstawowe cechy skutecznego auditora:

 • Auditor wewnętrzny musi gwarantować niezależność organizacyjną,
 • Auditor wewnętrzny musi gwarantować obiektywizm ocen,
 • Auditor wewnętrzny musi posiadać umocowanie (pełnomocnictwo) do podejmowania wiążących decyzji dotyczących prowadzonego procesu auditu wewnętrznego,
 • Auditor wewnętrzny musi posiadać uprawnienia do wglądu w określone dokumenty np. dane osobowe, technologie,
 • Auditor wewnętrzny musi być ukierunkowany na cel, który został mu postawiony przez Pełnomocnika Jakości (ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością),
 • Auditor wewnętrzny musi posiadać ukończony kurs Auditorów Wewnętrznych Systemu Jakości,
 • Auditor wewnętrzny musi wykazywać się biegłością w audytowaniu najwyższego kierownictwa,
 • Auditor wewnętrzny musi być biegły w zakresie wymogów prawnych dotyczących obszaru, który audituje,
 • Auditor wewnętrzny musi rozumieć proces,
 • Auditor wewnętrzny musi rozumieć powiązania między pracami zachodzącymi w firmie,
 • Auditor wewnętrzny musi umieć współdziałać w zespole.

Ponadto:

 • Auditor wewnętrzny musi być przygotowany na zmieniające się sytuacje,
 • Auditor wewnętrzny musi być przygotowany na różne style kierowania,
 • Auditor wewnętrzny musi rozumieć różnice między szczeblami w organizacji,
 • Auditor wewnętrzny musi posiadać zdrowy osąd,
 • Auditor wewnętrzny musi być grzeczny,
 • Auditor wewnętrzny musi być punktualny,
 • Auditor wewnętrzny musi posiadać zmysł praktyczny,
 • Auditor wewnętrzny musi być zasadniczy,
 • Auditor wewnętrzny musi być wytrwały,
 • Auditor wewnętrzny musi być nastawiony pozytywnie,
 • Auditor wewnętrzny musi być komunikatywny,
 • Auditor wewnętrzny musi być dobrze przygotowany,
 • Auditor wewnętrzny musi być pomocny.

Czytając te wymagania wydawać by się mogło, że auditor wewnętrzny jest „alfą i omegą”. Nic bardziej mylnego. Auditor wewnętrzny to kompetentny pracownik organizacji, który przepracował kilka lat w danym zakładzie lub branży i rozumie rolę auditorów wewnętrznych w doskonaleniu warsztatu pracy poprzez doskonalenie procesów zachodzących w systemie zarządzania jakością.


Zobacz ponadto: