Raport KOBIZE

Każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien złożyć coroczny raport KOBIZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Docelowo sprawozdawczość ta ma zastąpić dotychczas naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Jednak w okresie przejściowym, w którym system Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami jest tworzony i poddawany testom – zakład powinien wykonywać obydwa sprawozdania.

 • Login oraz hasło umożliwiające wysłanie raportu KOBIZE są przydzielane po uprzednim wypełnieniu wniosku o uzyskanie dostępu do konta w Krajowej Bazie. Okres zakładania konta trwa około 21 dni. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego);
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 • umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej);
 • zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeśli został nadany

Raport KOBIZE jest składany za pośrednictwem internetu corocznie w terminie do końca  lutego. Złożenie raportu KOBIZE nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi. Podmiot korzystający ze środowiska, dla każdego ze swoich zakładów powinien wystąpić z wnioskiem o utworzenie konta w bazie KOBIZE. Po uzyskaniu hasła oraz loginu można wprowadzać dane m.in.  o:

 • wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza,
 • wielkości produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom,
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Dotychczas za nie składanie raportu KOBIZE nie zostały przewidziane kary – jednak w najbliższym czasie zapewne ulegnie to zmianie, gdyż obowiązek ten ma zastąpić w przyszłości naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Złożenie raportu KOBIZE nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi. Obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania jego treści do bazy danych spoczywa na wszystkich podmiotach, które korzystają z środowiska po przez emisję gazów cieplarnianych do powietrza.

W ramach współpracy BDG HOSSA oferuje:

 • opracowanie wniosku o rejestrację w bazie KOBIZE
 • sporządzenie raportu KOBiZE,
 • pomoc w wypełnianiu raportów,
 • pomoc w dokończeniu rejestracji i rozpoczętych wniosków.

 


Zobacz ponadto: