Projekty UE, a wymagania Ochrony Środowiska

Przedsiębiorcy składający wniosek o dofinansowanie projektów ze środków Unijnych, (w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych), coraz częściej zobowiązani są przez Instytucje Wdrażające do przedłożenia dokumentów potwierdzających zgodność zarówno projektu jak również beneficjenta z obowiązującymi wymaganiami prawnymi z zakresu Ochrony Środowiska.

Prawo ochrony środowiska wymaga od podmiotów korzystających ze środowiska składania sprawozdań do właściwych terytorialnie Urzędów Marszałkowskich oraz wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Kwotę naliczonej opłaty środowiskowej należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego w wymaganym ustawowo terminie.

Dopiero po uregulowaniu zobowiązań można wystąpić do właściwego terytorialnie Urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami.

Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy o zakresie korzystania ze środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wynikających z niego obowiązkach prawnych. Wystarczy jednak, że firma posiada choćby jeden służbowy pojazd – zużywając w nim paliwo powoduje emisję zanieczyszczeń – a zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” – powstaje obowiązek obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Zatem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ponoszą nie tylko te przedsiębiorstwa, które zobowiązane zostały, na gruncie przepisów prawnych, do uzyskania odpowiednich decyzji środowiskowych, ale każdy podmiot gospodarczy, w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności.

Jeżeli roczna kwota opłaty nie przekracza 800 złotych, przedsiębiorca jest zwolniony z wniesienia opłaty, jednak należy pamiętać, że pozostaje obowiązek przedłożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku, gdy obowiązki te nie zostały dopełnione organ administracji może rozpocząć postępowanie wyjaśniające, co oznacza zwłokę czasową i konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów, a możliwe, że również do zapłacenia kar.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska jest przedmiotem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w wielu programach operacyjnych oraz ubieganiu się o pożyczki współfinansowane ze środków UE.

Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają one z wykazu o wysokości należnych opłat, więc dokumentacja ewidencyjna z zakresu korzystania ze środowiska powinna być przechowywana przez okres 5 lat od zaistnienia obowiązku naliczenia opłaty środowiskowej.

BDG HOSSA proponuje Państwu swoje usługi w zakresie aktualizacji niezbędnej dokumentacji, naliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowaniu wykazów wg obowiązujących w danym okresie przepisów.

 


Zobacz ponadto: