Kiedy potrzebne jest pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza?

Zasadą jest, że wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza wymaga pozwolenia. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) zostały określone przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia.
Pozwolenia nie wymagają instalacje:

 • nieobjęte standardami emisyjnymi, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, albo 10 % wartości odniesienia;
 • z których gazy lub pyły są wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,;
 • energetyczne, o nominalnej mocy cieplnej do:
  – 5 MW – opalane węglem kamiennym
  – 10 MW – opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym
  – 15 MW – opalane paliwem gazowym
 • do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
 • do suszenia , brykietowania lub mielenia węgla
 • do produkcji wapna palonego
 • do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze
 • do powlekania, w których stosuje się mniej niż jedną tonę powłok
  w ciągu roku
 • zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3
 • do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż50 Mg na rok
 • do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych
 • młyny spożywcze
 • do produkcji węgla drzewnego
 • stosowane w gastronomii;
 • do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych
 • do oczyszczania ścieków
 • do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej
 • dygestoria
 • garaże

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ale instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagane może być zgłoszenie faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.
Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Zgłoszenia wymagają instalacje nie wymagające pozwolenia, z wyjątkiem:

 • instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do 1MW
 • instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW
 • instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – wydajności do 30 Mg na godzinę
 • Instalacji stosowanych w gastronomii przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę
 • dygestoriów-  wykorzystywanych do celów laboratoryjnych
 • garaży
 • innych niż wymienione, w przypadku których żadna substancja wprowadzana do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia

 


Zobacz ponadto: