Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Podstawowym obowiązkiem pracownika, wynikającym z art. 100 § 2 pkt. 3 Kodeksu Pracy jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Szczegółowo obowiązki te zostały określone w art. 211 pkt. 1-7 Kodeksu Pracy, który to artykuł nakłada na pracownika m.in. obowiązki:

 • znajomości przepisów i zasad bhp,
 • udziału w szkoleniach i instruktażach z zakresu bhp oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp,
 • dbałość o stan maszyn i urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp,
 • poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowania się do zaleceń lekarskich,
 • stosowania środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, a także przydzielonej odzieży roboczej,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

W sytuacji, gdy pracownik nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków wynikających z cytowanych przepisów Kodeksu Pracy np. nie korzysta ze środków ochrony indywidualnej, pracodawca ma prawo zastosować sankcje wynikające z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy, który określa, że:

„Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany.”

Dodatkowo, zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Pracy „za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.” Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty netto.

Pracodawca wpływy z kar musi przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Przed nałożeniem kary, pracodawca musi wysłuchać wyjaśnień pracownika.


Zobacz ponadto:

 • Porady
 • Ocena Ryzyka Zawodowego – obowiązki pracodawcy
 • Druki i formularze
 • Przydatne linki