Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem  Informatycznym jest, obok Polityki Bezpieczeństwa, drugim wymaganym ustawowo dokumentem regulującym zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Każdy Administrator Danych Osobowych (ADO), który w ramach prowadzonej działalności, przetwarzając dane osobowe (np. klientów czy pracowników), zobligowany jest do określenie reguł, których stosowanie gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym, reguły i zasady opisane są w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Instrukcja obejmuje:

  • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
  • stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
  • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
  • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
  • sposób i miejsce przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe i kopii zapasowych,
  • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przez działalnością szkodliwego oprogramowania,
  • informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione,
  • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych.

Zasady określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, dotyczą wszystkich osób (pracowników czy zleceniobiorców), którzy przetwarzają dane osobowe będące w posiadaniu ADO.

Podobnie jak w przypadku Polityki Bezpieczeństwa, Administrator Danych Osobowych powinien aktualizować Instrukcję w miarę jak pojawiają się nowe zagrożenia lub nowe technologie pozwalające na jeszcze lepszą ochronę danych osobowych.